ข้อมูลรายวิชา
รหัสวิชา: FA402601
ชื่อวิชา: ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง
จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)
ประเภทวิชาวิชาแกน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย): ศัพท์เทคนิคทางการแสดงและการบริหารจัดการแสดง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ): English technical terms in performing arts and production management

Skill Level: Beginner

ทฤษฎี แนวคิด และองค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์ทั้งตะวันตกและตะวันออก การวิเคราะห์วิพากษ์งานศิลปะการแสดง

Skill Level: Beginner

สัมมนาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยนาฏศิลป์ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา. 

Skill Level: Beginner

แนวคิดทางสหวิทยาการ การทำงานข้ามพ้นสาขา การบูรณาการและความร่วมมือด้านศิลปะการแสดงกับสาขาวิชาอื่น ๆ

Skill Level: Beginner

การหายใจ การเปล่งเสียง จังหวะ การตระหนักรู้สมดุลในร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้พื้นที่บนเวที การทำงานเป็นคู่ วินัยนักแสดง

 

Breathing, voicing, tempo-rhythm, body awareness, body movement, space awareness, working with a partner, actor’s discipline  

Skill Level: Beginner

การหายใจ การเปล่งเสียง จังหวะ การตระหนักรู้สมดุลในร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้พื้นที่บนเวที การทำงานเป็นคู่ วินัยนักแสดง

Breathing, voicing, tempo-rhythm, body awareness, body movement, space awareness, working with partner, actor’s discipline

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          1. ความรู้ความเข้าใจในการแสดงที่ถูกต้อง

          2. ฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านการแสดง และสามารถทำการแสดงได้

          3. ฝึกวิจารณ์การแสดงขั้นพื้นฐาน


Skill Level: Beginner