ความหมาย หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางทัศนศิลป์ขั้นสูง การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลวิจัย การนำเสนอผลงาน และรายงานผลการวิจัยทางวิชาการทัศนศิลป์ขั้นสูง

Skill Level: Beginner