เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับดนตรี แนวโน้มเทคโนโลยีดนตรี ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในองค์ประกอบทางดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี

Skill Level: Beginner

สัมมนาหลักสูตร การสอน การค้นคว้าเอกสารวิชาการดนตรีศึกษา งานวิจัยทางด้านดนตรีศึกษา หลักและทฤษฎี ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค ด้านการเรียนการสอนด้านดนตรีและแนวทางพัฒนา

Skill Level: Beginner