1. หลักพื้นฐานในการผลิตยาเตรียมรูปแบบต่างๆ จากสารเคมีและพืชสมุนไพร

2. การเขียนใบสั่งยาตามมาตรฐานสากล

3. การรู้จักตัวย่อที่เป็นสากลในการเขียนใบสั่งยา

4. การคำนวณยา

5. การบริหารยา

Skill Level: Beginner

เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตว์แพทย์

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ของยารักษาโรคที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเม็ดเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบไตและทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ การปวดและการอักเสบ

Veterinary pharmacology of drugs acting on gastrointestinal system,
respiratory tract system, cardiovascular system, blood system, immune system, renal
and urinary system, endocrine system, central nervous system, autonomic nervous
system, pain, and inflammation.


Skill Level: Beginner