คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติและความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดและลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมขีดความสามารถในการรองรับ การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History and importance of the sustainable tourism, concepts and characteristic of sustainable tourism, community participation, nature resources conservation, environmental awareness,carrying capacity, marketing for sustainable tourism, organizations related to sustainable tourism, and case studies

Skill Level: Beginner

หลักการและความสำคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณสำหรับมัคคุเทศก์ การพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การฝึกภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา

Skill Level: Beginner

การเรียนการสอนด้านการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมระดับนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Skill Level: Beginner