คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีการแปล การแปลระดับคำ วลี ประโยค ย่อหน้า การแปลงานเขียนร้อยแก้วจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ลักษณะและปัญหาของการแปล และการแก้ไขข้อผิด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories of translation, translation of words, phrases, sentences, paragraphs, translation of selected prose from newspapers, magazines and other publication sources, translating from English into Thai,translation problems and solutions and fixing translation mistakes

Skill Level: Beginner

การแปลงานวรรณกรรม และเรื่องสั้น จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา

Skill Level: Beginner