แสวงหาความรู้และความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต ด้วยการคิดใช้เหตุผล

Searching for knowledge and truth about mankind, the world and the meaning of life with(through) reasoning

Skill Level: Beginner