1.       แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และการประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

2.       บทบาทและความสำคัญขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

3.       ปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง     

4.       การทำความคุ้นเคยกับแผนต่างๆ ของประเทศในการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

5.       การพัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

Soft skills, Do and Don’t

6.       การเฟ้นหาโจทย์จากผู้ประกอบการในพื้นที่ 

-          กลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าไหม

-          กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารแห่งอนาคต

-          กลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

-          อื่นๆ

7.       การออกแบบทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในพื้นที่

8.        การนำเสนอ solutions เพื่อผู้ประกอบการ และต่อยอดใช้เป็นโจทย์สหกิจศึกษา

Skill Level: Beginner

รหัสวิชา : SC852323
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ทางชีวเคมี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการวิเคราะห์ทางชีวเคมี คุณภาพและการนำเสนอข้อมูล การแยกสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี เคมีไฟฟ้า การทดสอบทางอิมมูโนวิทยา และการวิเคราะห์ชีวโมเลกุลขนาดใหญ่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of analytical biochemistry, quality and presentation of data, separation of biomolecules, qualitative and quantitative analysis by spectroscopy, electrochemical, immunological analysis, and analysis of macromolecules

Skill Level: Beginner