รหัสวิชา : AG003301
ชื่อวิชา : สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สถิติพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางการเกษตร ความน่าจะเป็น การทดสอบสมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางสถิติ แนวคิดการทำงานวิจัย และการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic statistics for agricultural research, probability, hypothesis testing, statistical analysis of variance and relationship, concept of research methodology, and basic in research proposal preparation.

Skill Level: Beginner

สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์

Skill Level: Beginner