การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่หรือหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดยโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

Full-time participation in agriculture related internship with private or governmental organizations approved by the department for one semester.

Skill Level: Beginner

สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์

Skill Level: Beginner