เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับ โรคของเนื้อเยื่ออ่อนใน ช่ องปาก สภาวะและรอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง มะเร็งของ เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคทางระบบที่พบบ่อยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อเยื่ออ่อนใน ช่ องปาก โรคของต่อมน้ำลาย การแปลผล การถ่ายภาพรังสีของ ต่อมน้ำลาย และไซนัสของกระดูกขากรรไกรบนรวมทั้งหลักการรักษา

353241 :: ชุดบทเรียนระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal System)
รหัสวิชา : 554314
version : 2
ชื่อวิชา : ทันตกรรมโรงพยาบาล 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การจัดการผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม เพื่อควบคุมความวิตกกังวลและความเจ็บป่วย การจัดการพฤติกรรมเพื่อลดความกังวลจากการรักษาทางทันตกรรม การประเมินผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ เพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมการเตรียมผู้ป่วยทางทันตกรรมก่อนรับการรักษาทางเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Management of anxiety and illness in dental clinic. behavioral management for dental treatment. evaluation of patients with systemic diseases, patient preparation before chemotherapy and radiotherapy.
รหัสวิชา : 555302
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารคลินิกทันตกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้เก้าอี้ทันตกรรมและเครื่องมือทันตกรรม การออกแบบคลินิกทันตกรรม การออกแบบคลินิกทันตกรรม การบริหารทีมบุคลากรและผู้ป่วยในคลินิก การถ่ายภาพช่องปาก อันตรายในคลินิกทันตกรรมและป้องกัน รวมทั้งหลักเออร์โกโนมิกส์ในทางทันตกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use and maintenance of dental units and equipment, the design of dental clinic, administration of dental team and patients, dental and oral photography, occupational hazards and prevention as well as ergonomics in dentistry.
The course is about ethical theory and practice in medicine and dentistry