แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของจิตพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างของบุคคล ในด้านการคิด การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์ วุฒิภาวะ บุคลิกภาพและการปรับตัว คลอดจนการจูงใจ