หลักการในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมมนุษย์ในการเรียนรู้พฤติกรรมทันตสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการทางทันตสุขศึกษาต่าง ๆ การสร้างแบบสอบถาม การประเมินผลการให้ทันตสุขศึกษา แง่มุมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์ และการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในรายบุคคล กลุ่ม และชุมชน

Skill Level: Beginner
The goal of the course is to introduce students to the following concepts of subsurface investigation using seismic reflection survey. The course include data acquisition and interpretation, and its applications and limitations. At the end of the course, the students should be able to develop a plan for the seismic reflection survey, analyze, interpret and discuss its results.
Skill Level: Beginner
การวิเคราะห์โครงสร้างและปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีผลต่อการวางแผนภาคและเมือง กฎหมายและข้อบังคับ สถาบันการเมือง การบริหารการปกครองและการจัดการระดับท้องถิ่น
Skill Level: Beginner