08.00-09.00 ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมป้องกัน DT 3 ผศ. อารยา
09.00-12.00 กิจกรรม "แนวคิดสุขภาพองค์รวม" DT 3 รศ.ดร.จรินทร์
      /อ.ประจำกลุ่ม
08.00-10.00 บทบาทของฟลูออไรด์ในการควบคุมโรคฟันผุ  DT 3 รศ.ดร.สมเกียรติ
10.00-12.00 บทบาทของสารประกอบต่างๆในการป้องกันฟันผุ DT 3 ผศ.ดร.ศุภวิชญ์
08.00-10.00 การใช้ฟลูออไรด์ในทางคลินิกในการป้องกันโรคฟันผุ DT 3 ผศ.พรทิพย์
10.00-12.00  วิเคราะห์การควบคุมโรคฟันผุในรูปแบบต่างๆ DT 3 ผศ.ดร.ศุภวิชญ์
08.00-09.00 ทักษะการแปรงฟันและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก DT 3 รศ.วราภรณ์
9.00-12.00 ฝึกทักษะการแปรงฟันและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก MC 3 อ.ประจำกลุ่ม
08.00-09.00 การป้องกันฟันผุโดยการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยพลาสติก DT 3 รศ.อรอุมา
09.00-12.00  ทันตกรรมป้องกันสำหรับรอยโรคบนตัวฟันที่ไม่ใช่ฟันผุ DT 3 ผศ.ปิ่นพนา
08.00-09.00 การป้องกันฟันผุโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร DT 3 รศ.อรอุมา
09.00-10.30 บันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการวิเคราะห์การบริโภคอาหาร 1 DT 3 รศ.อรอุมา
10.30-12.00 บันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการวิเคราะห์การบริโภคอาหาร 2 DT 3 อ.ดร.สวิตา
08.00-09.00 ทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับทันตแพทย์ DT 3 รศ.ดร.ฑีฆายุ
09.00-12.00 ทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับทันตแพทย์  และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ชั้น 5 รศ.ดร.ฑีฆายุ /
อ.ประจำกลุ่ม


08.00-09.00 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก DT 3 รศ.ดร.สมเกียรติ
9.00-12.00 Caries activity tests LAB ชั้น 3 รศ.ดร.สมเกียรติ/
รศ.ดร.อาริยา
08.00-09.00 การป้องกันความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว   DT 3 รศ.ดร.จรินทร์
09.00-10.00 ทันตกรรมปัองกันสำหรับผู้ป่วยใส่ฟันเทียม DT 3 ผศ.ดร.สุวดี
10.00-11.00  การป้องกันการเกิดโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก : smoking DT 3 ผศ.วิไลรัตน์
11.00-12.00 ทันตกรรมป้องกันสำหรับผู้ป่วยหลังการทำหัตถการ
(ปวดฟัน,ถอนฟัน,ติดเชื้อ,ผ่าตัด,รังสีรักษา) 
DT3 ผศ.ทพ.ศิริพงศ์
08.00-09.00 การใช้มาตรการป้องกันในกลุ่มบุคคล ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มพิเศษ DT 3 ผศ.สุบิน
09.00-12.00 ทันตกรรมป้องกันสำหรับผู้ป่วยจัดฟัน DT3 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์
09.00-10.00 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวางแผนทางทันตกรรมป้องกัน DT 3 ผศ.ดร.รัชฎา
10.00-12.00  ประมวลผลรายบุคคล วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวางแผนทางทันตกรรมป้องกัน (กรณีศึกษา case ตัวอย่าง) DT 3 ผศ. อารยา /
อ.ประจำกลุ่ม
08.00-09.00 เทคนิคการทำสื่อทางทันตกรรมเพื่องานทางทันตกรรมป้องกัน DT 3 อ.ดร.วิไลพร
09.00-10.00 รับ case ผู้ป่วยจริงจากอ.ประจำกลุ่ม ศึกษาข้อมูลผู้ป่วย+ข้อมูลเพิ่มเติม ตาม อปก อ.ประจำกลุ่ม
10.00-12.00 วางแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมในคลินิก และจัดเตรียมหรือทำสื่อ ตาม อปก อ.ประจำกลุ่ม
08.00-10.00 หลักการบูรณาการในการป้องกันโรคในช่องปาก  DT 3 ผศ.ดร.ศุภวิชญ์
10.00-12.00 ปฏิบัติการในคลินิกกับผู้ป่วยจริง 2 DT 3 อ.ประจำกลุ่ม
9.00-12.00 ปฏิบัติการในคลินิกกับผู้ป่วยจริง 3 DT 3 อ.ประจำกลุ่ม
08.00-09.00 เตรียมการนำเสนองานทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยจริง ในรูปแบบ Table Clinic     
09.00-12.00 การนำเสนองานทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยจริง ในรูปแบบ Table Clinic  ชั้น 8 อ.ประจำกลุ่ม
  สอบ final  ปีการศึกษา 2566    

Skill Level: Beginner

ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมป้องกัน

ทักษะการแปรงฟันและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก

3. บทบาทของฟลูออไรด์ในการควบคุมโรคฟันผุ 
4.  การใช้ฟลูออไรด์ในทางคลินิกในการป้องกันโรคฟันผุ
5. บทบาทของสารประกอบต่างๆในการป้องกันฟันผุ

Skill Level: Beginner

รูปร่างลักษณะและความผิดปกติทางด้านพัฒนาการของฟันน้ำนม การบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน แก้วไอโอโนเมอร์ ครอบฟันโลหะไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันในฟันน้ำนมและฟันถาวรที่ขึ้นใหม่ พันธุกรรมและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาทำให้สงบ รวมทั้งการซักประวัติ การตรวจ การถ่ายภาพรังสี การแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

Skill Level: Beginner

1.     นทพ.ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากวิชา 562 301,  562 402 และ 562 421 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

2.     อาจารย์ปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับวิชานี้ก่อนการขึ้นปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

3.     นทพ.ต้องผ่านการสอบก่อนขึ้นปฏิบัติงานในคลินิกจึงจะปฏิบัติงานในวิชานี้ได้

4.     นทพ.ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กตามตารางและปริมาณงานที่กำหนด

5.     นทพ.ฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังกล่าวในคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยมีอาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษาและสาธิต

6.     นทพ.ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Skill Level: Beginner