ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่5 เพื่อการฝึกปฏิบัติการรักษาทางฟันเทียมบางส่วน ทั้งชนิดติดแน่นและชนิดถอดได้
Skill Level: Beginner

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจแบบ
จำลองศึกษา วาดแบบทั้งชนิดโครงโลหะ และฐานอะคริลิก และการสัมมนาแผนการรักษาและการออกแบบฟัน
เทียมบางส่วนถอดได้ในกรณีต่างๆ

Laboratory practices in removable partial denture (RPD) design including
surveying study models, drawing designs for metal skeleton and acrylic denture base as
well as seminar on treatment planning and RPD designs for different cases

Skill Level: Beginner

ส่วนประกอบของฟันเทียมและการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้

Skill Level: Beginner