การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์
การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ
การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

Holistic nursing and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, parenthood preparation, family planning, antenatal care and assessment for risk in pregnancy, normal delivery and assessment for risk in delivery, care of normal post partum mother and newborn child, promoting parent and child bonding, breastfeeding promotion.

Skill Level: Beginner

ผศ.ดร. นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา

Skill Level: Beginner

การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

Skill Level: Beginner