คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระดับ เล็กน้อยถึงปานกลางโดยใช้กระบวนการพยาบาล ทักษะการดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ ทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Holistic nursing practice and health promotion in the adult clients with mild to moderate degree of illnesses using nursing process, caring skills for adult clients with health problems; team working; systematic problem solving; ethics in nursing practice

Skill Level: Beginner

การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์
การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ
การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

Holistic nursing and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, parenthood preparation, family planning, antenatal care and assessment for risk in pregnancy, normal delivery and assessment for risk in delivery, care of normal post partum mother and newborn child, promoting parent and child bonding, breastfeeding promotion.

Skill Level: Beginner

ผศ.ดร. นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา

Skill Level: Beginner

การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

Skill Level: Beginner