เป็นรายวิชาเฉพาะสาขา

ใช้สอนหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวตามแนวคิดการพยาบาลสุขภาพครอบครัว โดยยึดครอบครัวเป็นหน่วยผู้ใช้บริการ ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน ตรวจจัดกรองสุขภาพ ให้การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและที่บ้าน ในบริบทของชุมชน