ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวตามแนวคิดการพยาบาลสุขภาพครอบครัว โดยยึดครอบครัวเป็นหน่วยผู้ใช้บริการ ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน ตรวจจัดกรองสุขภาพ ให้การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและที่บ้าน ในบริบทของชุมชน

Skill Level: Beginner

NU111202 ศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Science) (2563))

Skill Level: Beginner

เป็นรายวิชาเฉพาะสาขา

Skill Level: Beginner

ใช้สอนหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน

Skill Level: Beginner