ความเป็นมาของเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย

Skill Level: Beginner

กระบวนการทำวิจัยด้านเภสัชกรรมแผนไทย รูปแบบการวิจัย การตั้งประเด็นคำถาม จริยธรรมในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งวัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ในการทำวิจัย การเขียนดครงการวิจัยและแผนดำเนินการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานวิจัย

Skill Level: Beginner

Principle of drug natural or pharmaceutical natural products from plant, animal, microbial and mineral origins. Plant drug constituents classified according to their chemical natures pharmaceutical natural products, health food supplements, medical cosmetics, nutraceutical, products used in other alternative therapies and medicinal plant tissue culture.

Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ได้จาก พืช สัตว์ จุลชีพ แร่ธาตุ องค์ประกอบที่เป็นยาธรรมชาติทางเคมีของสารประกอบเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง เภสัชโภชนศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดทางเลือกอื่นๆ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร การจัดทำสารสกัดมาตรฐานสมุนไพร และพื้นฐานการตั้งตำรับ

 

Skill Level: Beginner