คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

 การแบ่งประเภทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบรองในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โภชนภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดทางเลือกอื่นๆ  

 Classification and regulation of natural health products. Raw materials for minor ingredients of natural health products. Natural products in modern medicine, Thai traditional medical products, health food supplements, medical cosmetics, biological products, nutraceuticals, and products used in other alternative therapies.

วัตถุประสงค์รายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ ที่มีแหล่งที่มาจากแหล่งธรรมชาติ 

4. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบรองในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ 

5. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงผลที่มีต่อร่างกายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชนิดต่างๆ โดยอ้างอิงจากการศึกษาล่าสุดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

Objective

1. To know the concept of natural health products classification 

2. To understand the regulation of natural health products

3. To study natural raw materials used as an active or main ingredient of the natural health products

4. To study natural raw materials used as pharmaceutical necessities of the natural health products

5. To study the biological effect, possible side effects and cautions of the selected natural health products

Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

 เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งที่ได้จาก พืช สัตว์ จุลชีพ แร่ธาตุ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารองค์ประกอบที่เป็นยาซึ่งได้จากธรรมชาติ โดยแบ่งการศึกษาตามเคมีของสารประกอบเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ยาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โภชนภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดทางเลือกอื่นๆ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 

เงื่อนไขรายวิชา 

 เป็นวิชาบังคับในกลุ่มวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

วัตถุประสงค์รายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวิธีตรวจเบื้องต้นเพื่อหาสารกลุ่มต่างๆ ได้  

2.นักศึกษาทราบหลักการและวิธีการสกัดสารกลุ่มต่างๆ รู้วิธีการในการแยกสารให้บริสุทธิ์ รวมถึงหลักการและวิธีการตรวจหาสูตรโครงสร้างทางเคมี 

3.นักศึกษามีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารกลุ่มต่างๆในธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโภชนภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์ในการบำบัดทางเลือกอื่นๆ  

4.นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 

Skill Level: Beginner