รหัสวิชา : 554404
ชื่อวิชา : ศัลยกรรมปริทันต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การรักษาโรคปริทันต์ชนิดฉุกเฉิน เหตุผลในการรักษาโรคปริทันต์ การเตรียมผู้ป่วยก่อนทำศัลยกรรมปริทันต์ ศัลยกรรมปริทันต์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การตัดและตกแต่งเหงือก ศัลยกรรมเปิดแผ่นเหงือก ศัลยกรรมกระดูก การแก้ไขโรคช่องรากฟันกรามและศัลยกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อเกิดใหม่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Emergency treatment for periodontal disease, rationale for periodontal therapy and preoperative patient preparation for periodontal surgery. Periodontal surgical techniques including Emergency treatment for periodontal disease, rationale forperiodontal therapy and preoperative patient preparation for periodontal surgery
Skill Level: Beginner