คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การบริหารงานด้านต่างๆ ในส่วนราชการทั่วๆไป การบริหารจัดการงานกายภาพบำบัดในองค์กรต่างๆ ระบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพของประเทศ รวมทั้งจรรยาบรรณของนักกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักกายภาพบำบัด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic principles and theories, general administrative aspects in government setting, administration of physical therapy unit in different kinds of organization, Thai national healthsystem and health insurance system, professional ethics of physical therapist, law and regulation related to physical therapy.