การตลาดทางด้านสุขภาพและการตลาดเชิงสังคม การลงทุนประกอบกิจการทางการพยาบาลในบทบาทอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทางด้านสุขภาพ การออกแบบธุรกิจสุขภาพของสถานบริการพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการที่ตนเองเป็นเจ้าของ ตัวแบบหลากหลายของธุรกิจสุขภาพ การจัดการทรัพยากรสุขภาพ การบริหารความเสี่ยงในการประกอบการธุรกิจสุขภาพ การประเมินผลการประกอบการธุรกิจทางด้านสุขภาพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล

              Health care marketing and social marketing, nurse entrepreneur investment under independent roles, health care law related to health enterprise, design health business for public or private health services or own businesses, various models of health business , management of health resources, risk management of health business enterprise, result evaluation of health business enterprise, skill of nurse entrepreneurship

หลักชีวสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อมูลสถิติชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ

   แนวคิดทฤษฎีองค์การ องค์การสุขภาพ องค์การพยาบาล การจัดการการดูแลและการจัดการองค์การพยาบาล  กลยุทธ์การบริหาร การจัดการเครือข่ายองค์การพยาบาล วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองค์การพยาบาล การพัฒนาองค์การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการองค์การพยาบาล การบริหารต้นทุน การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการ

    Concepts and organization theories, health organization,nursing organization, care management andnursing organizational management, administrative strategies, management in nursing network organization, organizational culture and cultural diversity, learning organization, factors affecting the effectiveness of nursing organizational administration and management, organizational development,  sufficiency economy and nursing organizational management, cost management, customer relationship management.

 

 

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การบริหารงานด้านต่างๆ ในส่วนราชการทั่วๆไป การบริหารจัดการงานกายภาพบำบัดในองค์กรต่างๆ ระบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพของประเทศ รวมทั้งจรรยาบรรณของนักกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักกายภาพบำบัด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic principles and theories, general administrative aspects in government setting, administration of physical therapy unit in different kinds of organization, Thai national healthsystem and health insurance system, professional ethics of physical therapist, law and regulation related to physical therapy.

แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล กระบวนการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล บทบาทผู้บริหารการพยาบาลกับการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล การบริหารความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง รูปแบบการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลเชิงผลลัพธ์ รูปแบบการประเมินคุณภาพทางการพยาบาลและเครื่องชี้วัดคุณภาพ

Concepts of nursing quality management, nursing quality management process, nursing daministrative roles and nursing quality management, patient safety management and risk management, models of outcome management in nursing, models of quality assessment and quality indicators.


วิชา 250304 การบริหารงานพยาบาล สำหรับนักศึกษา พย.บ. ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น


วิชา 255861ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล เปิดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

Concepts of information technology, information and nursing information system, database for management information system and decision support system, and application nursing information management for nursing administration quality improvement, used of informatio techology to deveolp nursing administration information system, ethical implications of nursing informatics. 

อภิปรายประเด็นปัญหาที่คัดสรรเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลชุมชน วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางการพยาบาลชุมชน และให้ข้อเสนอแนะการนำวิจัยไปใช้ทางการพยาบาลชุมชนได้

Discussion about selected issues related to research in community nursing. Analysis and critiquing of community research towards research utilization in community nursing practice.