แนวคิดทฤษฎีองค์การ องค์การสุขภาพ องค์การพยาบาล การจัดการการดูแลและการจัดการองค์การพยาบาล  กลยุทธ์การบริหาร การจัดการเครือข่ายองค์การพยาบาล วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองค์การพยาบาล การพัฒนาองค์การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการองค์การพยาบาล การบริหารต้นทุน การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการ

    Concepts and organization theories, health organization,nursing organization, care management andnursing organizational management, administrative strategies, management in nursing network organization, organizational culture and cultural diversity, learning organization, factors affecting the effectiveness of nursing organizational administration and management, organizational development,  sufficiency economy and nursing organizational management, cost management, customer relationship management.