วิชา 255861ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล เปิดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553