หลักชีวสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อมูลสถิติชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ