วิชา 250304 การบริหารงานพยาบาล สำหรับนักศึกษา พย.บ. ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น