คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

Concepts of information technology, information and nursing information system, database for management information system and decision support system, and application nursing information management for nursing administration quality improvement, used of informatio techology to deveolp nursing administration information system, ethical implications of nursing informatics.