หลักการสัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นและแนวโน้มของการบริหารการพยาบาล สัมมนาปัญหา และการแก้ไขปัญหาในองค์การพยาบาล ปัญหาการจัดการองค์การพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการ พยาบาล ภาวะผู้นำทางการพยาบาล สารสนเทศทางการพยาบาล กฎหมายข้อบังคับ และจริยธรรมทางการ พยาบาลและการบริหารการพยาบาล 

Principles of seminar, situation analysis, issues, and trends of nursing administration, seminar in problems and problem-solving of nursing organizations, problems of nursing organizational management, nursing human resource management, nursing leadership, nursing informatics, laws, regulations, and ethics in nursing and nursing administration