แนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่ใช้สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติแบบหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร และหลายตัวแปร