แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล กระบวนการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล บทบาทผู้บริหารการพยาบาลกับการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล การบริหารความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง รูปแบบการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลเชิงผลลัพธ์ รูปแบบการประเมินคุณภาพทางการพยาบาลและเครื่องชี้วัดคุณภาพ

Concepts of nursing quality management, nursing quality management process, nursing daministrative roles and nursing quality management, patient safety management and risk management, models of outcome management in nursing, models of quality assessment and quality indicators.