แนวคิดทฤษฎีองค์การ องค์การสุขภาพ  องค์การพยาบาล  วัฒนธรรมองค์การ สิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์การพยาบาล   กลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล  การจัดการเครือข่ายองค์การพยาบาล  องค์การแห่งการเรียนรู้  องค์การสมรรถนะสูง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางสุขภาพและสารสนเทศทางการพยาบาล   ระบบสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   การกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล  การพัฒนาองค์การพยาบาล บริหารองค์การบนหลักธรรมมาภิบาล   การวัดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลองค์การพยาบาล และการบริหารผลลัพธ์การประเมินองค์การพยาบาล

Concepts and theories of organization, health organization and nursing  Organization; organizational culture; work environment in nursing organization;  strategic management of  nursing organization; nursing organizational network management; learning organization; highperformance organization; concept and theories of health informatics and nursing informatics; nursing classification system; information system in health services system; management information system and decision support system; strategic planning for nursing information system development; nursing organizational development; organization management on good governance, measure of nursing organizational effectiveness; efficiency and outcomes evaluation.