ฝึกงานการเป็นพี่เลี้ยงแก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการทางการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาในระดับหอผู้ป่วย     ติดตามและศึกษาบทบาทผู้นำทางการพยาบาลที่คัดสรร  กรณีศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำและนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำโดยประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  และมีการพัฒนาการทำงานมีความรับผิดชอบเป็นทีม

  Practicum experiences in preceptorships for specific competencies development among professional nurse, development innovation to resolve problems in the level of ward management, selected nurse leader, role’s shadowing, case study of leadership development and applying evidence base practice approach to leaderships program development and there is a development of responsibility as a team.: