เรียนรุ้ข้อมูลในชีวิตประจำวัน ประเภทของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ดี การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Pain

Skill Level: Beginner