กิจกรรมเตรียมสำหรับความพร้อมนักเรียนใหม่ วมว. มข.

เรียนรู้ระเบียบเบื้องต้น กิจกรรมสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐาน ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ขั้นตอนวิธีและจำนวนเต็ม  อุปนัยและการเรียกซ้ำ การนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง เทคนิคการนับขั้นสูง ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิดกราฟและต้นไม้ 

Basics logic,  sets,  relations and functions,  algorithms and the integers, induction and recursion,  basics of counting,  discrete probability,  advanced counting techniques,  generating functions,  recurrence relations,   graphs and trees

การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์ และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อ
การดํารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า
และระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลา
ของแตละเขตเวลาบนโลก การสํารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

การรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ กระบวนการที่ทําให้เกิด
สมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและ
แรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
ปัจจัยที่ทําให้เกิดการแบ่งชั้นนํ้าและการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร
และผลของการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศ
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์
ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ