กิจกรรมเตรียมสำหรับความพร้อมนักเรียนใหม่ วมว. มข.

เรียนรู้ระเบียบเบื้องต้น กิจกรรมสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐาน ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Skill Level: Beginner