ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ขั้นตอนวิธีและจำนวนเต็ม  อุปนัยและการเรียกซ้ำ การนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง เทคนิคการนับขั้นสูง ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิดกราฟและต้นไม้ 

Basics logic,  sets,  relations and functions,  algorithms and the integers, induction and recursion,  basics of counting,  discrete probability,  advanced counting techniques,  generating functions,  recurrence relations,   graphs and trees

Skill Level: Beginner