เป็นวิชาที่กล่าวถึงการเกิดโรคฟันผุและการป้องกัน
Skill Level: Beginner