การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการให้การป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม ครอบคลุมการสื่อสารกับผู้ป่วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคในช่องปาก ทันตกรรมป้องกันสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุและรอยโรคที่ไม่ใช่ฟันผุ ทันตกรรมป้องกันสำหรับโรคปริทันต์และทันตกรรมป้องกันสำหรับรอยโรคอื่นๆ ในช่องปาก โดยใช้แนวคิดสุขภาพองค์รวม

Clinical practice in the assessment of oral health and oral health behavior, planning and delivering appropriate health prevention program including patient communication, risk analysis of oral diseases, prevention of dental caries and non-carious lesions, prevention of periodontal diseases and other oral lesions using holistic approach.

Skill Level: Beginner