การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขั้นสูงอย่างเป็นองค์รวมทั้งในภาวะสุขภาพปกติและในภาวะเจ็บป่วย  รวบรวมข้อมูล  ซักประวัติ  และการประเมินด้านร่างกาย  จิตสังคม  อารมณ์  ครอบครัว  และสังคม  การใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพในเด็ก  เทคโนโลยีต่างๆในการตรวจสุขภาพเด็ก  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  และการตรวจวินิจฉัยพิเศษอื่นๆ  การวิเคราะห์และตัดสินทางคลินิก  การฝึกทักษะการวินิจฉัยภาวะสุขภาพและการตอบสนองของเด็ก