ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่สัมพันธ์กับฝึกปฏิบัติทางคลินิกและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเด็นของการควบคุมความเจ็บปวด

Skill Level: Beginner