ทฤษฎีที่พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก การฉีดยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม และการถอนฟัน

Skill Level: Beginner