กระบวนวิชานี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจรากฐานของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน การประยุกต์ต่างๆ หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่เรียนในวิชานี้ได้แก่ ทฤษฎีเซต ฟังก์ชัน ลิมิต แคลคูลัส 1 ตัวแปรและหลายตัวแปร การหาค่าที่เหมาะสม (ผลเลิศ) แบบไม่มีข้อจำกัดและมีข้อจำกัด พีชคณิตเชิงเส้น การประยุกต์จะกล่าวนำไปใช้โดยส่วนใหญ่ในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค

Skill Level: Beginner