ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่และหลักการจัดการ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล  การจัดการคุณภาพการบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย การตัดสินใจทางการพยาบาล ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ภาวะผู้นำทางการพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง   การพัฒนาตนเองและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาล

Modern management theory and principles of management, nursing management process, human resource management in nursing, nursing care quality management for patient safety, decision making in nursing , leadership theories, nursing leadership competency, nursing leadership for change ,self-development and nursing leadership development, trends and issues in current nursing management.