รายวิชาเลือกเสรี วิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Skill Level: Beginner