สัตว์และส่วนประกอบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร ความมั่นคงทางอาหารจากสัตว์ หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตผลิตผลจากสัตว์ การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่าของเนื้อสัตว์ หลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ หลักการจัดการในอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การศึกษาภาคสนาม


Skill Level: Beginner