ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SE133 305 การแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing II)


Skill Level: Beginner