รหัสวิชา : DT163101
ชื่อวิชา : ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศัลยศาสตร์เบื้องต้น กระบวนการหายของแผลและการดูแลบาดแผล การตอบสนองของร่างกาย โภชนาการ สารน้ำ เกลือแร่ในงานศัลยศาสตร์ ภาวะเลือดออก ผลิตภัณฑ์ของโลหิตและกลไกการห้ามเลือด การดูแลผู้ป่วยถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และเคมีภัณฑ์ ภาวะช็อค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic general surgery, healing process and wound care, body responses, surgical nutrition and fluid electrolytes in oral surgery, hemorrhage, blood product and coagulation, management of burn and shock

Skill Level: Beginner