ในภาคเรียนที่สองเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

Skill Level: Beginner