Module 5: การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์Module 7: Office 365: เทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ โดย Microsoft